bayespy.inference.vmp.nodes.expfamily.ExponentialFamily.update

ExponentialFamily.update(annealing=1.0)