bayespy.inference.vmp.nodes.expfamily.ExponentialFamily.unobserve

ExponentialFamily.unobserve()