bayespy.inference.vmp.nodes.expfamily.ExponentialFamily.set_plotter

ExponentialFamily.set_plotter(plotter)