bayespy.inference.vmp.nodes.expfamily.ExponentialFamily.save

ExponentialFamily.save(filename)