bayespy.inference.vmp.nodes.expfamily.ExponentialFamily.plates

ExponentialFamily.plates = None