bayespy.inference.vmp.nodes.expfamily.ExponentialFamily.initialize_from_prior

ExponentialFamily.initialize_from_prior()[source]