bayespy.inference.vmp.nodes.expfamily.ExponentialFamily.get_shape

ExponentialFamily.get_shape(ind)