bayespy.inference.vmp.nodes.expfamily.ExponentialFamily.get_pdf_nodes

ExponentialFamily.get_pdf_nodes()