bayespy.inference.vmp.nodes.expfamily.ExponentialFamily.get_moments

ExponentialFamily.get_moments()