bayespy.inference.vmp.nodes.expfamily.ExponentialFamily.dims

ExponentialFamily.dims = None